O nas

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości jest jednostką organizacyjną uczelni odpowiedzialną za promocję innowacyjnej gospodarki, działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. 

Jednostka została utworzona w 2005 roku w oparciu o Art 86 ust. 1  Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczący transferu wyników prac naukowych do gospodarki i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.

Osobowość prawną ma Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, niepubliczna szkoła wyższa, utworzona na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 1999 r. nr DNS-1-0145-298/RO/99 i  zarejestrowana w prowadzonym przez ministra właściwego do szkolnictwa wyższego rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod pozycją 161.

Collegium Mazovia w swoim statucie oraz w strategii rozwoju kładzie nacisk na działalność i usługi badawcze oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki na rzecz Regionu Mazowieckiego. Uwzględnia też działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Organizuje na przykład corocznie Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, wcześniej przez 13 edycji jako Regionalny Konkursu Wiedzy Ekonomicznej. Realizuje też szereg działań w ramach III misji uczelni, jak na przykład  projekt Przestrzeń współpracy – przestrzeń rozwoju.

Od 2016 roku „Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości” (CRP) zrealizowało ponad 50 projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych na zamówienie MŚP. Głównym celem było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie rozwiązań systemowych oraz opracowywanie wzorów, procesów i technologii wytwarzania nowatorskich produktów. Collegium Mazovia oraz CRP współpracuje z przedstawicielami MŚP w zakresie transferu wiedzy naukowej do środowisk biznesowych.

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości jest akredytowaną Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB) w ramach Systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu  Samorządu Województwa Mazowieckiego.