Akredytacja IOB

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał akredytację Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, jednostce organizacyjnej Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej.

Lista akredytowanych Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu

Definicja Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) to bez względu na formę prawną, podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.