Projekty B+R

Projekt RPMA.01.02.00-14-4492/16 “ Moduł zdalnej komunikacji do nadzoru urządzeń chłodniczych”, BOLID, ul. Kielecka 16/24  26-600 Radom – okres trwania projektu 24.10.2016 r. – 10.04.2017 r.

 • Analiza aktualnego sposobu nadzoru i sterowania urządzeniami chłodniczymi.
 • Opracowanie modułu zdalnej komunikacji do nadzoru pracy urządzeń chłodniczych.
 • Opracowanie i stworzenie prototypu Modułu komunikacyjnego przystosowanego do mocowania na szynie DIN.
 • Opracowanie i skonfigurowanie eksperymentalnego programu komputerowego do monitorowania i zarządzania sterownikami poprzez Moduł komunikujący się z nimi w sposób zdalny.
 • Konfiguracja opracowanego Prototypu w module bazowym urządzenia chłodniczego.
 • Opracowanie dokumentacji dotyczącej modułu zdalnej komunikacji do nadzoru i sterowania urządzeniami chłodniczymi za pośrednictwem sieci Internet.

Projekt RPMA.01.02.00-14-5578/16 “Opracowanie przetwornika protokołu Modbus-IP“, EnterCOM Janusz Turczynowicz, ul. Podlaska 61, 08-110 Siedlce – okres trwania projektu 17.11.2016 r. – 31.03.2017 r.

 • Opracowanie projektu inżynierskiego dotyczącego projektu technologicznego, którego istotą będzie dwukierunkowość precyzyjnie parsowanej transmisji danych.
 • Opracowanie projektu wzorniczego dotyczącego cech technicznych i użytkowych produktu w celu wprowadzenia go na rynek.
 • Opracowanie prototypu urządzenia- specjalistycznego programowalnego modułu elektronicznego  – konwertera danych oraz przeprowadzenia badań w zakresie jego współpracy z wybranymi sterownikami przemysłowymi; dokonanie analizy potrzeb od strony informatycznej do wykonawczej; opracowanie modułu elektroniki oraz przeprowadzenia badań w zakresie jego współpracy z wybranymi sterownikami przemysłowymi.
 • Analiza możliwości optymalizacji algorytmów stosowanych w sterownikach przemysłowych pod względem wdrożenia konwertera. Opracowanie wstępnych założeń zbudowania linii produkcyjnej umożliwiającej masową produkcję.

Projekt RPMA.01.02.00-14-4479/16 “Opracowanie technologii nowoczesnego PANELu 3D”,Termi die Wand Paweł Pytka, Nowy Kiełbów 131, 26-806 Stara Błotnica – okres trwania projektu 4.11.2016 r. – 10.04.2017 r.

 • Ścienne Panele 3D – analiza produktu i założeń techniczno-ekonomicznych projektu pn. Opracowanie technologii nowoczesnego Panelu 3D.
 • Opracowanie technologii optymalnego składu nowej mieszanki bazowej, wykonanie serii próbnej wyrobu i badanie własności technicznych.
 • Opracowanie wytycznych technologicznych do produkcji wyrobu: a) konstrukcji formy, b) przygotowania mieszanki, c) wypełniania form, d) wiązania mieszanki, dojrzewania i suszenia wyrobu, e) transport i magazynowanie wyrobu.

Projekt RPMA.01.02.00-14-4553/16 “Zlecenie opracowania nowej klasy oprogramowania”, Ethica Business sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa – okres trwania projektu 15.03.2017 r. – 8.06.2017 r.

 • Analiza produktu i założeń techniczno – ekonomicznych projektu.
 • Zlecenie opracowania nowej klasy oprogramowania” , wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne modułu analitycznego, struktura logiczna modułu analitycznego.
 • Prototyp modułu analitycznego, wytyczne techniczno-ekonomiczne wdrożenia modułu analitycznego.

Projekt RPMA.01.02.00-14-5093/16 “Opracowanie wzorów przemysłowych pendrive w technologii 3D”, NG Group sp. z o.o., ul. Bohaterewicza 4/10, 03-982 Warszawa – okres trwania projektu 1.12.2016 r. – 1.05.2017 r.

 • Opracowanie wzorów przemysłowych pendrive w technologii trójwymiarowej w postaci projektów obudów pamięci przenośnych metodą wytwarzania addytywnego SLS z materiału PA12.

Projekt RPMA.01.02.00-14-61800/16 “Opracowanie technologii interaktywnej reklamy zasilanej autonomicznie “, ADD-ART STUDIO Joanna Smolińska, ul. Giserska 13, 26-600 Radom – okres trwania projektu 24.05.2017 r. – 11.12.2017 r.

 • Analiza przedwdrożeniowa oraz opracowanie założeń do wykonania prototypu interaktywnej reklamy elewacyjnej zasilanej autonomicznie.
 • Wstępne badania produktu w warunkach rzeczywistych wraz z weryfikacją kryteriów teoretycznych dotyczących doboru mocy generatora fotowoltaicznego zapewniającego pracę systemu spełniającego założenia projektu.
 • Pierwszy projekt inżynierski będący podstawą do wdrożenia wyników prac objętych projektem.
 • Wstępne badania produktu w warunkach rzeczywistych wraz z weryfikacją kryteriów teoretycznych dotyczących doboru mocy generatora fotowoltaicznego zapewniającego pracę systemu spełniającego założenia projektu; pierwszy projekt inżynierski będący podstawą do wdrożenia wyników prac objętych projektem.
 • Opracowanie dokumentacji podsumowującej wyniki prac B+R.

Projekt RPMA.01.02.00-14-5242/16 “Opracowanie linii do projektowania i wykonania form do produkcji nowych modeli gipsowych trójwymiarowych” , Termi die Wand Paweł Pytka Nowy Kiełbów 131 26-806 Stara Błotnica – okres trwania projektu 1.12.2016 r. – 31.05.2017 r.

 • Analiza sposobów projektowania i wytwarzania form przestrzennych paneli ściennych gipsowych w warunkach produkcji krótkoseryjnej oraz indywidualizowanej (zamówienia specjalne, jednostkowe, indywidualne rozwiązania architektury).
 • Korelacja procesu projektowania form z systemami Cad i Bim.
 • Wytyczne do projektowania form.
 • Opracowanie składu mieszanki oraz wytycznych technologicznych do wykonywania form.
 • Opracowanie podsumowujące badania i wdrożenie.

Projekt RPMA.01.02.00-14-6846/16 “Opracowanie algorytmów i prototypu oprogramowania inteligentnego modułu zdalnej komunikacji umożliwiającego prowadzenie konferencji on-line”, Chilli Consulting sp. z o.o., ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa – okres trwania projektu 24.05.2017 r. – 21.11.2017 r.

 • Opracowanie nowego schematu systemu z uwzględnieniem narzędzi optymalizacyjnych według standardów IS.
 • Opracowanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych, zaprojektowanie architektury logicznej.
 • Umieszczenie prototypu oprogramowania na stronie testowej – przekazano do testów funkcyjnych.
 • Wykonanie testów funkcyjnych prototypu oprogramowania na stronie testowej.
 • Opracowanie projektu inżynierskiego będącego podstawą do wdrożenia wyników prac objętych Projektem.

Projekt RPMA.01.02.00-14-6846/16 “Opracowanie nowej technologii wytwarzania Olkitu budowlanego”, BOLID ul. Kielecka 16/24 26-600 Radom – okres trwania projektu 16.08.2017 r. – 28.02.2018 r.

 • Analiza dotychczasowej technologii wytwarzania na podstawie dostępnej dokumentacji (składniki – ich karty techniczne i karty charakterystyk, receptura) oraz zebranych przez Zamawiającego wniosków i wskazanie propozycji rozwiązań.
 • Opracowanie propozycji nowych receptur uwzględniających zmiany surowcowe i technologiczne oraz wskazania harmonogramu i planu działań zmierzających do ich weryfikacji.
 • Opracowanie wytycznych dla wykonania szarż bazowych i ustalenia metod badawczych ulepszonego produktu w warunkach poligonowych.
 • Wykonanie szarż bazowych na maszynach i urządzeniach Producenta – przystosowanie linii pilotażowej.

Projekt RPMA.01.02.00-14-6254/16 “Wzrost konkurencyjności Firmy Leśny Dwór poprzez nawiązanie współpracy z Jednostką Badawczą w celu opracowania technologii ekologicznego wytwarzania regionalnych produktów spożywczych z udziałem klientów docelowych”, Restauracja Hotel „Leśny Dwór” Mirosław Majchrzyk, H. Dąbrowskiego 64, 26-640 Radom – okres trwania projektu 04.04.2017 r. – 30.06.2018 r.

 • Analiza przedwdrożeniowa uwzględniająca aktualną infrastrukturę Wnioskodawcy oraz wszystkie zebrane materiały i opracowania w celu opracowania wstępnych założeń planowanych inwestycji.
 • Analiza technik upraw, środków i metod ograniczających negatywny wpływ produkcji na żywność i środowisko.
 • Optymalizacja w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności w kwestiach gospodarki wodnej i ściekowej oraz przetwarzania odpadów poprodukcyjnych.
 • Opracowanie rozwiązań w zakresie automatyzacji i optymalizacji aktualnego modelu biznesowego.
 • Opracowanie raportu podsumowującego wynik prac B+R.

Projekt RPMA.01.02.00-14-6190/16 “Opracowanie nowych wzorów przemysłowych obudowy do telefonów komórkowych w technologii 3D”, NG Group Sp. z o.o., ul. Bohaterewicza 4/10, 03-982 Warszawa – okres trwania projektu 06.07.2017 r. – 31.12.2017 r.

 • Opracowanie wzorów przemysłowych obudowy do telefonów komórkowych w technologii 3D.

Projekt RPMA.01.02.00-14-7819/17 “Zakup usługi B+R w firmie Add-Art. Studio Joanna Smolińska”, ADD-ART STUDIO Joanna Smolińska, ul. Giserska 13, 26-600 Radom – okres trwania projektu 20.11.2017 r. – 30.09.2018 r.

 • Wykonanie analizy przedwdrożeniowej, której efektem było opracowanie założeń do wykonania procesu badawczego w oparciu o:

a) dobór materiałów, z których wykonane zostały kształty brył,
b) opracowanie możliwości wykorzystania energii pochodzącej z systemów fotowoltaicznych w interaktywnych formach przestrzennych zasilanych autonomicznie.

 • Wykonanie badania eksploatacyjno-prototypowego alternatywnego systemu zasilania.
 • Opracowanie projektu inżynierskiego będącego podstawą wdrożenia wyników prac objętych Projektem.

Projekt RPMA.01.02.00-14-7911/17 “Ognioodporny tynk architektoniczny do ochrony nowych i zabytkowych elementów budynku”, Art System sp. z o.o. , ul. Nowogrodzka 18a lok 8, 00-511 Warszawa – okres trwania projektu 10.11.2017 r. – 28.02.2018 r.

 • Analiza założeń teoretycznych i wybór programu badań.
 • Określenie istotnych cech mieszanki tynkarskiej i zastosowań na różnych podłożach w budynkach zabytkowych.
 • Opracowanie receptury mieszanki wraz z ewentualnymi odmianami.
 • Zbadanie cech tynku położonego na stosowanych podłożach pod względem ochrony przeciwpożarowej.
 • Opracowanie raportu podsumowującego wyniki prac badawczych z wytycznymi do ich wdrożenia.

Projekt RPMA.01.02.00-14-7501/16 “Opracowanie innowacyjnej linii wzorniczej i produkcyjnej w oparciu o nowoczesne technologie ekologiczne i energetyczne w celu zwiększenia konkurencyjności firmy Hamer”, Hamer Przemysław Barszcz, ul. Kieleckiej 16/24, 26-600 Radom – okres trwania projektu 20.10.2017 r. – 31.07.2018 r.

 • Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej z uwzględnieniem wszystkich zebranych przez Wnioskodawcę informacji dotyczących nowości na rynku w celu opracowania:

a) metod usprawniających procesy sitodruku,
b) metody odzysku rozpuszczalników używanych do mycia sit drukarskich,
c) dostosowania procesu produkcyjnego i rozwinięcie technologii przygotowania do druku,
d) weryfikacja i opracowanie nowych metod uszlachetniających nadruki.

 • Wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym instalacji pilotażowej w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia słuszności opracowanych założeń w tym wykonania serii próbnej.
 • Opracowanie projektu inżynierskiego uwzględniającego opracowaną innowację.

Projekt RPMA.01.02.00-14-7382/16 “Przeprowadzenie prac badawczych nad opracowaniem mobilnych kontenerów”, IE sp. z o.o. ul. Staszica 1, 05-800 Warszawa – okres trwania projektu 14.02.2018 r. – 30.07.2018 r.

 • Prace designerskie.
 • Prace prototypowe i sprawdzające.

Projekt RPMA.01.02.00-14-7185/16 “Bezinwazyjne oczyszczanie układów dolotowych w nowej generacji silników o zapłonie iskrowym z bezpośrednim wtryskiem paliwa”, TMN Sp. z o.o., ul. Franciszka Marii Lanciego 19/68, 05-800 Warszawa – okres trwania projektu 4.02.2018 r. – 29.06.2018 r.

 • Analiza założeń teoretycznych i wybór programu badań i metod realizacji.
 • Prace prototypowe i sprawdzające.

Projekt RPMA.01.02.00-14-7636/17 “Wzrost konkurencyjności firmy Bolid poprzez aktywność B+R – opracowanie nowej generacji osuszacza przemysłowego”, BOLID sp. z o.o., ul. Kielecka 16/24 26-600 Radom – okres trwania projektu 6.11.2017 r. – 30.08.2018 r.

 • Wykonanie analizy przedwdrożeniowej i analiza rozwiązań technicznych w urządzeniach dostępnych na rynku. Opracowanie nowego rozwiązania pod kątem nowego wymiennika rurowego (kształt i lokalizacja).
 • Opracowanie koncepcji optymalnej konstrukcji i zdefiniowanie modułów konstrukcyjnych.
 • Opracowanie projektów konstrukcyjnych modułów osuszacza i oprzyrządowania.
 • Opracowanie projektu wzorniczego dotyczącego nowych cech technicznych i użytkowych.
 • Wykonanie prac związanych z nowym osuszaczem – przygotowanie dwóch prototypów przedprodukcyjnych i sprawdzenie osiągów w warunkach dwóch skrajnie różnych środowisk.
 • Weryfikacja rozwiązań i zdefiniowanie ostatecznej formy konstrukcyjnej osuszacza.
 • Opracowanie projektu inżynierskiego nowej generacji osuszacza.

Projekt RPMA.01.02.00-14-8002/17 “Opracowanie i wykonanie nowego przenośnego schładzacza do napojów owocowych i napojów jabłkowych typu CYDR z beczek KEG i jednorazowych pojemników PETAINER lub TETRA-PACK 10l”, BOLID sp. z o.o., ul. Kielecka 16/24 26-600 Radom okres trwania projektu 25.10.2017 r. – 29.06.2018 r.

 • Opracowanie koncepcji wizualnej schładzacza CYDR z rozlokowaniem funkcji użytkowych.
 • Wykonanie prac przygotowawczych tj. szkiców warsztatowych zespołów i podzespołów realizujących założoną funkcjonalność, w tym mycie.
 • Wykonanie projektów warsztatowych karkasów dla lokacji zespołów i podzespołów schładzacza CYDR.
 • Wykonanie wymienników pojemnościowych z portami wejścia i wyjścia napoju.
 • Wykonanie 2 egzemplarzy nowatorskiego schładzacza CYDR z infrastrukturą dozującą napój owocowy.
 • Wykonanie dokumentacji uproszczonej oraz przebadanie w warunkach rzeczywistych 2 schładzaczy CYDR wraz ze sprawozdaniem i wnioskami dla wdrożeń komercyjnych.

Projekt RPMA.01.02.00-14-7895/17 “Wzrost konkurencyjności w firmie Spec-Bet Małgorzata Paszkowska poprzez zakup usługi B+R w ramach bonu na innowacje”, Spec-bet Małgorzata Paszkowska, ul. Radomska 13, 26-640 Makowiec – okres trwania projektu 14.11.2017 r. – 31.10.2018 r.

 • Wykonanie analizy przedwdrożeniowej oraz opracowanie planu prac badawczo rozwojowych względem oczekiwanych rezultatów projektu.
 • Analiza sposobów odzysku surowca.
 • Analiza aktualnego sposobu zagospodarowania wody oraz opracowanie nowego rozwiązania w zakresie metod odzysku (zawrócenia do produkcji) wody technologicznej.
 • Określenie parametrów optymalnych oprzyrządowania oraz określenie wymagań względem aktualnych procesów produkcyjnych.
 • Opracowanie założeń konstrukcyjnych dla nowej instalacji.
 • Opracowanie raportu podsumowującego wyniki prac badawczych z wytycznymi do ich wdrożenia.

Projekt RPMA.01.02.00-14-7896/17 “Zakup usługi B+R w ramach bonu na innowacje w firmie Zakład Materiałów Budowlanych Andrzej Paszkowski”, Zakład Materiałów Budowlanych Andrzej Paszkowski, ul. Radomska 13, 26-640 Makowiec – okres trwania projektu 14.12.2017 r. – 10.01.2019 r.

 • Analiza przedwdrożeniowa.
 • Analiza i opracowanie architektury systemu zarządzania.
 • Prace w obszarze opracowania projektów wzorniczych dla form produktów docelowych.
 • Weryfikacja słuszności założeń względem wydajności i kompatybilności zintegrowanego systemu zarządzania.
 • Opracowanie raportu podsumowującego wyniki prac badawczych z wytycznymi do ich wdrożenia.

Projekt RPMA.01.02.00-14-8000/17 “Wzrost konkurencyjności firmy Hand-Med poprzez zakup usługi badawczo rozwojowej”, Hand-Med Grzegorz Zaborowski, ul. 1905 roku 20, 26-600 Radom – okres trwania projektu 14.11.2017 r. – 30.06.2018 r.

 • Ocena skuteczności terapii osteopatycznej z zastosowaniem różnych urządzeń do fizykoterapii i jej wpływ na poprawę jakości życia.
 • Ocena skuteczności terapii osteopatycznej z zastosowaniem radiofrekwencji i jej wpływ na poprawę jakości życia.
 • Spotkanie eksperckie.
 • Prace rozwojowe na wybranej grupie pacjentów wraz z monitorowaniem efektów zgodnie z opracowanym wstępnie zakresem i czasem.
 • Wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań oraz badanie końcowe.
 • Próby porównawcze.
 • Opracowanie dokumentu podsumowującego wyniki prac B+R.

Projekt RPMA.01.02.00-14-8007/17 “Zakup usługi B+R w celu opracowania znacząco ulepszonych produktów na bazie ultralekkiego gipsu spienionego”, Termi die Wand Paweł Pytka Nowy Kiełbów 131 26-806 Stara Błotnica – okres trwania projektu 7.11.2017 r. – 29.10.2018 r.

 • Analiza przedwdrożeniowa wraz z określeniem planu prac B+R.
 • Przedstawienie pełnej dokumentacji zebranej przez Wnioskodawcę, weryfikacja założeń oraz opracowanie planu prac (prace badawcze i rozwojowe).
 • Prace związane z opracowaniem nowej mieszanki w tym określenie możliwych składników spieniających. Analiza składu, dobór próbkowania, określenie składu testowego (prace badawcze).
 • Wykonanie partii próbnych i określenie optymalnego (finalnego) składu mieszanki, w tym cech znamiennych. Wykonanie testów urabialności (prace rozwojowe).
 • Testy laboratoryjne pod kątem cech odpornościowych – rodzaj i metodologia badań zgodna z określonym planem prac B+R (prace rozwojowe).
 • Raport końcowy i przedstawienie wniosków (prace rozwojowe). Dokładny opis planowanych działań zostanie ujęty w planie prac B+R.

Projekt RPMA.01.02.00-14-8011/17 “Zakup usługi B+R w celu opracowania ulepszeń w produktach firmy Spec-Bet Małgorzata Paszkowska”, Spec-bet Małgorzata Paszkowska, ul. Radomska 13, 26-640 Makowiec – okres trwania projektu 20.11.2017 r. – 31.10.2018 r.

 • Analiza przedwdrożeniowa wraz z określeniem planu prac badawczych i prac rozwojowych w odniesieniu do przedmiotu projektu i jego celu głównego, oraz wskazanie kierunków rozwoju techniki w branży produkcji prefabrykatów metodą sprężoną.
 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarach zdefiniowanych podczas przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej.
 • Prace w obszarze opracowania projektów wzorniczych dla form produktów docelowych.
 • Opracowanie projektów konstrukcyjnych.
 • Opracowanie raportu podsumowującego wyniki prac badawczych z wytycznymi do ich wdrożenia.

Projekt RPMA.01.02.00-14-8012/17 “Opracowanie innowacji produktowej dla Zakładu Materiałów Budowlanych Andrzej Paszkowski”, Zakład Materiałów Budowlanych Andrzej Paszkowski, ul. Radomska 13, 26-640 Makowiec – okres trwania projektu 6.11.2017 r. – 31.10.2018 r.

 • Analiza przedwdrożeniowa (w tym opracowanie szczegółowego planu prac B+R) i opracowanie innowacyjnego produktu – opracowanie projektu koncepcyjnego nowego wyrobu (wypracowanie pomysłów, ich selekcja i wizualizację w postaci szkiców i modelu koncepcyjnego), opracowanie projektu wyrobu (określenie ogólnych wytycznych dotyczących kształtu, wielkości, wyglądu, funkcjonalności, oraz wstępne informacje o konstrukcji i technologii produkcji), szczegółowy projekt wyrobu (dopracowanie kształtu, wielkości i wyglądu wyrobu oraz wzorniczą dokumentację rysunkową i prezentacje komputerowe). Wykonanie serii próbnej prototypowej.
 • Badania laboratoryjne prototypu w zakresie nośności użytkowej.
 • Testy w warunkach rzeczywistych.
 • Opracowanie raportu końcowego i wniosków na przyszłość Wnioskodawca w swojej ofercie posiada elementy prefabrykowane z betonu. Istotą nawiązania współpracy z jednostką naukową jest poszukiwanie rozwiązań
  umożliwiających zwiększenie walorów rynkowych dotychczas produkowanych wyrobów (waga, parametry, jakość).

Projekt RPMA.01.02.00-14-a743/18 “Przeprowadzenie prac B+R nad elementami linii spawalniczej” w firmie Kamel Steel Spółka Cywilna, ul. Sadowniczej 2, 26-601 Radom – okres trwania projektu 11.10.2018 r. – 30.07.2019 r.

 • Analiza aktualnego sposobu produkcji, parku maszynowego i oprzyrządowania, założeń, które są przedmiotem projektu wraz z zebraną dokumentacją techniczną, zebranymi informacjami oraz ofertą dostawców sprzętu spawalniczego, projekty opracowane przez Wnioskodawcę, najnowsze dostępne rozwiązania w branży spawalniczej i powiązanych (BHP) oraz opracowanie wstępnego zarysu koncepcyjnego planowanego przedsięwzięcia.
 • Opracowanie założeń do sprawdzenia poprawności działania instalacji pilotażowej. Przeprowadzone zostaną testy jakościowe spoin aktualnie wykonywanych do celów porównawczych. Opracowane zostaną wytyczne do
  zmian procesowych wraz z ich weryfikacją w warunkach testowych.
 • Przewiduje się wykonanie pilotażowej instalacji elektrycznej umożliwiającej wykonanie pomiarów badanych obciążeń elektrycznych, odczytywanych temperatur pracy oraz poziomu zapylenia – stworzenie symulacyjnego
  stanowiska spawalniczego z dostosowaniem prototypowego oprzyrządowania do sprawdzenia parametrów połączeń spawnych.
 • Kompletny raport z prac B+R będący podstawą do wdrożenia wyników w firmie Wnioskodawcy. Zadanie przewiduje wydatek dotyczący promocji Projektu zgodnie z wytycznymi programowymi.

Projekt RPMA.01.02.00-14-a744/18 “Opracowanie technologii produkcji innowacyjnych wkładów kominkowych z zastosowaniem betonu ceramicznego”, Termi die Wand Paweł Pytka, Nowy Kiełbów 131, 26-806 Stara Błotnica – okres trwania projektu 10.06.2019 r. – 30.11.2019 r.

 • Analiza dokumentacji projektowej pod kątem celu i wykonalności prac B+R. Uzgodnienie wytycznych realizacyjnych pod względem potrzeb Zamawiającego.
 • Opracowanie planu prac B+R.
 • Prace związane z dostosowaniem technologicznym nowego rozwiązania, tj. prace związane z opracowaniem receptury mieszanki i wykonanie serii próbnych w warunkach laboratoryjnych; prace związane z przygotowaniem produktów/ półproduktów z materiałów recyklingowych; dostosowanie
  oprzyrządowania formierskiego w tym wykonanie serii próbnych w warunkach rzeczywistych; weryfikacja procesu suszenia, dojrzewania.
 • Wykonanie serii próbnych w warunkach produkcyjnych.
 • Opracowanie wytycznych wdrożeniowych.
 • Opracowanie końcowej dokumentacji będącej podstawą do wdrożenia wyników prac w produkcji.

Projekt RPMA.01.02.00-14-a750/18 “Zakup usługi badawczo-rozwojowej na potrzeby opracowania nowego produktu spożywczego”, PrestigeSpace Adrian Chmielowiec, ul. Wierzbicka 16/24, 26-600 Radom – okres trwania projektu 17.02.2019 r. – 15.12.2019 r.

 • Analiza przedwdrożeniowa i ustalenie kierunku prac badawczo-rozwojowych opracowanie innowacji produktowej.
 • Faza badań przemysłowych nad nową recepturą.
 • Faza prac rozwojowych i wykonanie serii próbnej.
 • Raport podsumowujący prace B+R.

Projekt RPMA.01.02.00-14-a900/18 “Opracowanie wzoru przemysłowego w ramach prac B+R”, ADD-ART STUDIO Joanna Smolińska, ul. Giserska 13, 26-600 Radom – okres trwania projektu 15.01.2019 r. – 30.11.2019 r.

 • Analiza przedwdrożeniowa wraz z określeniem planu prac badawczych i prac rozwojowych.
 • Opracowanie wstępnego projektu wzorniczego.
 • Opracowanie prototypu, testy funkcyjne.
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym raportu końcowego będącego podstawą do wdrożenia.

Projekt RPMA.01.02.00-14-a901/18 “Okna miejskie o podwyższonej izolacyjności akustycznej i termicznej”, Art System sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 18a lok. 8, 00-511 Warszawa – okres trwania projektu 1.04.2019 r. – 15.12.2019 r.

 • Przeprowadzenie analizy aktualnego sposobu produkcji, założeń, które są przedmiotem Projektu, oraz najnowszych dostępnych rozwiązań w branży oraz opracowanie wstępnego zarysu koncepcyjnego planowanego przedsięwzięcia.
 • Wykonanie 3 prototypów okien do wstępnych badań akustycznych.
 • Wykonanie próbki profili okiennych do badań wytrzymałościowych.
 • Wykonanie prac badawczo-wdrożeniowych.
 • Opracowanie założeń końcowych – sprawdzenie poprawności okna przewyższającego obecnie dostępne .wyroby pod względem izolacyjności akustycznej i termicznej.
 • Opracowanie wytycznych do zmian procesowych wraz z ich weryfikacją w warunkach testowych.
 • Opracowanie końcowej dokumentacji będącej podstawą do wdrożenia wyników prac w produkcji firmy.

Projekt RPMA.01.02.00-14-a995/18 “Zakup usługi badawczo-rozwojowej w spółce CBJB”, CBJB sp. z o.o., ul. Grodzkiej 2/2, 26-600 Radom – okres trwania projektu 11.03.2019 r. – 30.03.2019 r.

 • Analiza przedwdrożeniowa.
 • Opracowanie technologii innowacyjnych rozwiązań.
 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarach zdefiniowanych podczas przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej.
 • Opracowanie prototypu i jego testy funkcjonalne.
 • Aktualizacja planu prac B+R.

Projekt RPMA.01.02.00-14-b007/18 “Prace badawczo-rozwojowe nad powłokami galwanicznymi dla elementów łącznych w firmie Konopka Śruby, Piotr Konopka”, Konopka Śruby, Piotr Konopka, ul. Mikołaja Kopernika 14, 26-811 Wyśmierzyce – okres trwania projektu 4.02.2019 r. – 15.12.2019 r.

 • Badanie w zakresie naukowych podstaw problemu, opracowanie modelu opisowego, wstępna analiza sformułowanych koncepcji, identyfikacja podstawowych własności rozwiązań, sformułowanie wariantów rozwiązania – wybór najlepszego wariantu lub kilku dalszych do badania.
 • Opracowanie koncepcji rozwiązania oraz możliwości jego technicznej realizacji, opracowanie analityczne, analiza możliwości zastosowania projektowanego rozwiązania w praktyce, analizy teoretyczne z wykorzystaniem modelowania i symulacji, badania laboratoryjne prowadzące do potwierdzenia modeli teoretycznych, eksperymenty i badania cząstkowe potwierdzające realność osiągnięcia zakładanych funkcji lub parametrów rozwiązania.
 • Opracowanie końcowej dokumentacji będącej podstawą do wdrożenia wyników prac w produkcji firmy.

Projekt RPMA.01.02.00-14-b008/18 “Prace badawczo-rozwojowe w firmie KAREN”
KAREN sp. z o.o., s. k., ul. Bolesława Limanowskiego 75, 26-600 Radom – okres trwania projektu 09.05.2019 r. – 04.03.2020 r.

 • Wykonano analizę dokumentacji projektowej pod kątem celu i wykonalności prac B+R. Przeprowadzono analizę przedwdrożeniową dotyczącą planowanego produktu, dzięki której zweryfikowano rzeczywiste potrzeby Firmy w odniesieniu do aktualnego parku maszynowego.
 • Przekazano na cele próbne/testowe jednostką komputerową z wgranym oprogramowaniem demonstracyjnym – użytkowym oraz udzielono stosownego instruktażu.
 • Wgrane oprogramowanie: Photoshop, Corel Draw – wersje trialowe – ustalono 7-14 dniowy okres testowy, po którym podjęta zostanie decyzja o zasadności wgrania licencji na czas trwania Projektu.
 • Wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych ulepszonych rozwiązań w celu i zakresie koniecznym do sprawdzenia słuszności założeń opracowanych w analizie przedwdrożeniowej.
 • Weryfikacja słuszności założeń i opracowanie dokumentu pozwalającego na wdrożenie wyników prac B+R uwzględniającego w szczególności: stworzenie koncepcji nowoczesnego centrum projektowego połączonego z możliwością szybkiego prototypowania w tym z możliwością pracy zdalnej dla projektantów (uniwersalne projektowanie); opracowanie koncepcji zwiększenia efektywności surowcowej, oraz zminimalizowanie ilości odpadów poprodukcyjnych (ścinki); unowocześnienie technologii produkcji w zakresie trwałego łączenia
  materiałów (szycie, klejenie); poprawę organizacji pracy od powstania zamysłu wzorniczego do momentu
  uruchomienia produkcji masowej.
 • Raport z prac B+R będący podstawą do wdrożenia wyników w firmie Zamawiającego.

Projekt RPMA.01.02.00-14-b010/18 “Zakup usługi B+R w celu zwiększenia konkurencyjności w firmie Chilli Consulting Sp. z o.o.”, Chilli Consulting sp. z o.o., ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa – okres trwania projektu – 28.02.2019 r. – 28.02.2020 r.

 • Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej i opracowanie założeń innowacji, w szczególności dotyczy to analizy zebranych przez Wnioskodawcę materiałów i weryfikację koncepcji, pomoc w doborze technologii.
 • Koncepcja innowacji produktowej wraz z wytycznymi telemetrycznymi urządzeń vendingowych.
 • Prototyp aplikacji wraz z analizą użyteczności funkcji i UX umożliwiającym dalsze testowanie, stawianie hipotez dotyczących skalowalności (oprogramowanie funkcjonujące w środowisku zbliżonym do rzeczywistego wraz z testowym podłączeniem urządzeń).
 • Opracowanie wniosków i rekomendacji, raport z badań.

Projekt RPMA.01.02.00-14-b011/18 “Zakup wyników prac B+R w firmie PrestigeSpace Adrian Chmielowiec na cele rozwoju receptury produktu spożywczego na bazie stewii”, PrestigeSpace Adrian Chmielowiec, ul. Wierzbicka 16/24, 26-600 Radom – okres trwania projektu 01.03.2019 r. – 28.02.2020 r.

 • Analiza przedwdrożeniowa i ustalenie kierunku prac badawczo – rozwojowych – opracowanie innowacji produktowej.
 • Faza badań przemysłowych nad nową recepturą – ustalenie składu produktu końcowego w oparciu o analizę możliwości wykorzystania stewii, jako środka słodzącego. Potwierdzenie założeń wstępnych Projektu w zakresie możliwości wdrożenia i własności prozdrowotnych.
 • Faza prac rozwojowych i wykonanie serii próbnej – w oparciu o uzyskanie wyników badań, badania laboratoryjne prowadzące do potwierdzenia w warunkach rzeczywistych zamierzonych rezultatów, w tym badania stabilności procesu technologicznego, ocena próbek pochodzących z różnych partii produkcyjnych, badania porównawcze i optymalizacja jakości sensorycznej, właściwości higienicznych, w efekcie otrzymanie gotowego opisu receptury możliwej do wdrożenia do produkcji masowej.
 • Opracowanie raportu podsumowującego wyniki badań wraz ze wskazówkami do wdrożenia.

Projekt RPMA.01.02.00-14-b041/18 “System prezentacji Online firmy GAMBIT-IT sp. z o.o.”, GAMBIT-IT sp. z o.o., ul. Goplańska 25/78, 02-954 Warszawa – okres trwania projektu 04.02.2019 r. – 30.12.2019 r.

 • Przeprowadzenie analizy aktualnych rozwiązań opracowanie algorytmów nowych modułów.
 • Opracowanie założeń i wykonanie prototypów.
 • Testowanie prototypów i badanie focusowe.
 • Raport z prac B+R.

Projekt RPMA.01.02.00-14-b043/18 “Platforma wymiany usług sąsiedzkich”, Lumen de Corde sp. z o.o., ul. Dworcowa 18, 09-402 Płock – okres trwania projektu 14.04.2019 r. – 15.12.2019 r.

 • Analiza dokumentacji projektowej pod kątem celu i wykonalności prac B+R.
 • Uzgodnienie wytycznych realizacyjnych pod względem potrzeb Zamawiającego.
 • Opracowanie planu prac B+R.
 • Model finansowy przedsięwzięcia w ujęciu prawnym i zarządczym.
 • Model innowacji marketingowej wymiany usług.
 • Schematy socjologiczne wzmacniające pozytywne zachowania (gemifikacja zachowań i reputacja użytkowników). Projekt ergonomiki platformy.
 • Wnioski i rekomendacje przedwdrożeniowe – raport z prac B+R, będący podstawą do wdrożenia wyników w firmie Wnioskodawcy.

Projekt RPMA.01.02.00-14-b044/18 “Opracowanie unikalnej technologii Beacon dla rozwoju usług społecznych”, GLAUCI sp. z o.o., ul. S. Jachowicza 21/20, 09-402 Płock – okres trwania projektu 8.03.2019 r. – 30.11.2019 r.

 • Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej z uwzględnieniem wszystkich zebranych przez Wnioskodawcę informacji dotyczących planowanego produktu – technologii w celu opracowania założeń do opracowania prototypu oprogramowania oraz testowych scenariuszy.
 • Opracowanie struktury danych i prototypu oprogramowania.
 • Opracowanie scenariuszy testowych.
 • Koordynacja i testy prototypu.
 • Opracowanie dokumentacji końcowej – Raport końcowy – będącej podstawą wdrożenia.

Projekt RPMA.01.02.00-14-b045/18 “Autonomiczny system analizy stanów eksploatacyjnych i alarmowych infrastruktury technicznej budynków”, Plocman sp. z o.o., ul. Dworcowa 18, 09-402 Płock – okres trwania projektu 26.03.2019 r. – 30.07.2019 r.

 • Opracowanie struktury aplikacji, która z danych umieszczonych na systemie serwerowym będzie prezentowała zainteresowanym:

a) aktualną sytuację na mierniku,

b) zestawienie historyczne,

c) odniesienia aktualnych danych do historycznych,

d) alarmy o sytuacjach niezwykłych (odbiegających od przyjętej bądź założonej normy).

Aplikacja umożliwi prezentację w odniesieniu do :

a) odczytu wodomierzy,

b) odczytu liczników energii elektrycznej,

c) odczytu poboru energii z grzejników,

d) innych (gazowych, itd. 0.2).

 • Zbadanie modeli autonomicznych i samouczących się, pozwalających na autonomiczne podejmowanie decyzji zgodnie z zadanymi modelami zachowań.
 • Zastosowanie rozwiązań technologicznych i procesowych zwiększających efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność obiektów i systemów energetycznych oraz Systemy Aktywizacji danych oraz rozwiązań diagnostyki przedusterkowej i samoadaptacji obiektów infrastrukturalnych.
 • Zbadanie inteligentnych systemów zarządzania w obszarze usług.
 • Prace badawcze mające na celu określenie możliwości funkcjonalnych, prace rozwojowe potwierdzą założenia oraz doprowadzą system do etapu gotowości do wdrożenia. Opracowane zostaną wytyczne do zmian procesowych wraz z ich weryfikacją w warunkach testowych.
 • Raport z prac B+R.

Projekt RPMA.01.02.00-14-b047/18 “Prace B+R w zakresie metod optymalizacji procesów w firmie Chilli Consulting”, Chilli Consulting sp. z o.o., ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa – okres trwania projektu 28.02.2019 r. – 28.02.2020 r.

 • Analiza dokumentacji projektowej pod kątem celu i wykonalności prac B+R.
 • Uzgodnienie wytycznych realizacyjnych pod względem potrzeb Zamawiającego.
 • Opracowanie planu prac B+R.
 • Wstępna analiza zagadnień formalno-prawnych.
 • Wstępna analiza struktury systemu.
 • Aktualizacja planu prac B+R.
 • Stworzenie MVP.
 • Opracowanie dokumentacji – raport końcowy.

Projekt RPMA.01.02.00-14-b066/18 “Topnik wysokiej jakości – opracowanie założeń dla innowacji produktowej w firmie Maxan OTR”, MAXAN – OTR Małgorzata Wszoł, ul. Józefa Chełmońskiego 1/56, 02-495 Warszawa – okres trwania projektu 16.05.2019 r. – 15.04.2020 r.

 • Analiza dokumentacji projektowej pod kątem celu i wykonalności B+R.
 • Uzgodnienie wytycznych realizacyjnych pod względem potrzeb zamawiającego i opracowanie planu prac B+R.
 • Badania w zakresie naukowych podstaw problemu, opracowanie modelu opisowego, wstępna analiza sformułowanych koncepcji, identyfikacja podstawowych własności rozwiązania, sformułowanie wariantów rozwiązania – wybór najlepszego wariantu lub kilku dalszych do badań.
 • Opracowanie koncepcji rozwiązania oraz możliwości jego technicznej realizacji, opracowanie analityczne, analiza możliwości zastosowania projektowego rozwiązania w praktyce.
 • Analizy teoretyczne z wykorzystaniem modelowania i symulacji, badania laboratoryjne prowadzące do potwierdzenia modeli teoretycznych, eksperymenty i badania cząstkowe potwierdzające realność osiągnięcia zakładanych funkcji lub parametrów rozwiązania.
 • Raport z prac B+R, będący podstawą do wdrożenia wyników w firmie Wnioskodawcy.

Projekt RPMA.01.02.00-14-b086/18 “Opracowanie wzoru przemysłowego w ramach prac B+R” Kamel Steel Spółka Cywilna, ul. Sadowniczej 2, 26-601 Radom – okres trwania projektu 03.06.2019 r. – 31.01.2020 r.

 • Analiza wstępna posiadanych przez Zamawiającego materiałów, koncepcji produktu w tym zapoznanie się z działalnością firmy – jest to niezbędne – wynika z dotychczasowego doświadczenia Wnioskodawcy we współpracy z Jednostkami Naukowymi.
 • Opracowanie wstępnego projektu wzorniczego.
 • Opracowanie prototypu oraz testy funkcyjne.
 • Wnioski i rekomendacje w tym opracowanie dokumentacji powykonawczej będącej podstawą do wdrożenia.

Projekt RPMA.01.02.00-14-b099/18 “ Zakup usługi B+R przez firmę Merkanta”, Merkanta sp. z o.o., ul. Wierzbicka 26/44, 26-600 Radom – okres trwania projektu 03.06.2019 r. – 17.12.2019 r.

 • Analiza przedwdrożeniowa.
 • Zebranie i weryfikacja posiadanej wiedzy Wnioskodawcy i konfrontacja z wiedzą naukową w zakresie budulca, sposobów łączenia oraz kształtu opracowaniu innowacyjnego rozwiązania. Opracowanie koncepcji rozwiązania oraz możliwości jego technicznej realizacji, opracowanie analityczne, analiza możliwości zastosowania projektowanego rozwiązania w praktyce, przeprowadzeniu fazy prac rozwojowych, w tym stworzenie modelu prototypowego (o ile wyniki prac koncepcyjnych będą zadowalające).
 • Opracowanie dokumentacji końcowej.

Projekt RPMA.01.02.00-14-b112/18 “Opracowanie systemu testów umiejętności miękkich oraz społecznych”, MTD Marek Dziduszko, ul. Mieczysława 9, 05-806 Warszawa – okres trwania projektu 26.08.2019 r. – 14.07.2020 r.

 • Opracowanie zestawu umiejętności miękkich i społecznych we współpracy z WSFiZ.
 • Opracowanie systemu testów testujących wybrane umiejętności: analizę zaburzenia wyników, kalibracja testów, zalecenia co do sposobu przedstawienia i wykonania testów.
 • Przedstawienie metodologii na grupie testowej.
 • Ewaluacja wyników testów.
 • Opracowanie systemu testów testujących wybrane umiejętności.
 • Przetestowanie powstałego prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
 • Opracowanie raportu z prac B+R.

Projekt “Stworzenie serwisu internetowego wspierającego wypełnianie, składanie i archiwizowanie dokumentów elektronicznych przygotowywanych dla urzędów, banków i innych instytucji” MP NEW sp. z o.o., ul. Tulipanowa 5, 35-604 Rzeszów – okres trwania projektu 4.06.2019 r. – 17.06.2019 r.

 • Wprowadzenie Interaktywnych formularzy prawnych.
 • Wprowadzenie Interaktywnych formularzy dla pracowników i osób fizycznych.
 • Wprowadzenie Interaktywnych formularzy związanych z KRS, US, ZUS.
 • Testy serwisu.